Các lệnh tắt và phím tắt thường dùng trong Revit có vai trò rất quan trọng giúp cho việc làm chủ công cụ trở nên nhanh hơn, tiết kiệm các thao tác di chuột và chọn.
Các lệnh tắt và phím tắt thường dùng trong Revit có vai trò rất quan trọng giúp cho việc làm chủ công cụ trở nên nhanh hơn, tiết kiệm các thao tác di chuột và chọn.
Revit Việt Nam đã ghi lại toàn bộ các lệnh tắt và phím tắt hay được sử dụng trong Revit nhất. Bảng phím tắt bên dưới tương đối đầy đủ để cho các bạn tham khảo nhanh.
1. Cửa sổ màn hình

"WC" - "Window-Cascade": cho các khung màn hình hiển thị ngang.

"WT" - "Window-Tile": cho các khung màn hình hiển thị trải đều.

2. Tệp - File

"ER" - "File-Editing Requests"

"RL" - "File-Reload Latest"

3. Chỉnh sửa các đối tượng - Edit

"RW" - "File-Reload Latest" "DE" - "Edit-Delete": xóa các đối tượng.

"MD" - "Edit-Modify": lệnh Modify.

"SA" - "Edit-Select All Instances": chọn tất cả các đối tượng.

"MV" - "Edit-Move": di chuyển.

"CO" hoặc CC" - "Edit-Copy": sao chép.

"RO" - "Edit-Rotate": xoay hình.

"AR" - "Edit-Array": tạo dãy.

"MM" - "Edit-Mirror": lấy đối xứng.

"RE" - "Edit-Resize": thay đổi kích thước.

"GP" - "Edit-Group-Create Group": tạo nhóm.

"EG" - "Edit-Group-Edit Group": sửa nhóm.

"UG" - "Edit-Group-Ungroup":

"LG" - "Edit-Group-Link Group"

"EX" - "Edit-Group-Exclude Member"

"MP" - "Edit-Group-Move Member to Project"

"RB" - "Edit-Group-Restore Excluded Member"

"RA" - "Edit-Group-Restore All"

"AP" – "Edit-Group-Add to Group"

"RG" – "Edit-Group-Remove from Group"

"AD" - "Edit-Group-Attach Detail"

"PG" - "Edit-Group-Group Properties"

"FG" - "Edit-Group-Finish Group"

"CG" - "Edit-Group-Cancel Group"

"PP" - "Edit-Pin Position"

"UP" – "Edit-Unpin Position"

"CS" – "Edit-Create Similar"

"PR" – "Edit-Properties"

4. Khung nhìn – View

"ZR" - "View-Zoom-Zoom In Region"

"ZZ" - "View-Zoom-Zoom In Region"

"ZO" - "View-Zoom-Zoom Out (2x)"

"ZV" - "View-Zoom-Zoom Out (2x)"

"ZF" - "View-Zoom-Zoom To Fit"

"ZE" - "View-Zoom-Zoom To Fit"

"ZX" - "View-Zoom-Zoom To Fit"

"ZA" - "View-Zoom-Zoom All To Fit"

"ZS" - "View-Zoom-Sheet Size"

"ZP" - "View-Zoom-Previous Pan/Zoom"

"ZC" - "View-Zoom-Previous Pan/Zoom"

"VP" - "View-View Properties"

"VG" - "View-Visibility/Graphics"

"VV" - "View-Visibility/Graphics"

"HH" - "View-Temporary Hide/Isolate-Hide Element"

"HI" - "View-Temporary Hide/Isolate-Isolate Element"

"HC" - "View-Temporary Hide/Isolate-Hide Category"

"IC" - "View-Temporary Hide/Isolate-Isolate Category"

"HR"- "View-Temporary Hide/Isolate-Reset Temporary Hide/Isolate"

"EH" - "View-Hide in view-Elements"

"VH" - "View-Hide in view-Category"

"EU" - "View-Unhide in view-Elements"

"VU" - "View-Unhide in view-Category"

"WF" - "View-Wireframe"

"HL" - "View-Hidden Line"

"SD" - "View-Shading with Edges"

"AG" - "View-Advanced Model Graphics"

"RR" - "View-Rendering Dialog"

"TL" - "View-Thin Lines"

F5 - "View-Refresh"

5. Dựng mô hình – Modelling

"WA" - "Modelling-Wall”: vẽ tường.

"DR" - "Modelling-Door"

"WN" - "Modelling-Window"

"CM" - "Modelling-Component"

"LI" - "Modelling-Lines"

"RP" - "Modelling-Ref Plane"

"RP" - "Drafting-Ref Plane"

"RP" - "Modelling-Ref Plane"

"DI" - "Drafting-Dimension"

"EL" - "Drafting-Spot Dimension-Spot Elevation"

"TX" - "Drafting-Text"

"GR" - "Drafting-Grid"

"LL" - "Drafting-Level"

"TG" - "Drafting-Tag-By Category"

"RM" - "Drafting-Room"

"RT" - "Drafting-Room Tag"

"DL" - "Drafting-Detail Lines"

F7 - "Tools-Spelling"

"MA" - "Tools-Match"

"LW" - "Tools-Linework"

"PT" - "Tools-Paint"

"SF" - "Tools-Split Face"

"AL" - "Tools-Align"

"SL" - "Tools-Split Walls and Lines"

"TR" - "Tools-Trim/Extend"

"OF" - "Tools-Offset"

"SU" - "Settings-Sun and Shadows Settings"

"UN" - "Settings-Project Units"

"SI" - snapcode: "Intersections"

"SE" - snapcode: "Endpoints"

"SM" - snapcode: "Midpoints"

"SC" - snapcode: "Centers"

"SN" - snapcode: "Nearest"

"SP" - snapcode: "Perpendicular"

"ST" - snapcode: "Tangents"

"SW" - snapcode: "Work Plane Grid"

"SQ" - snapcode: "Quadrants"

"SX" - snapcode: "Points"

"SR" - snapcode: "Snap to Remote Objects"

"SZ" - snapcode: "Close"

"SO"  -snapcode: "Snaps Off"

"SS" - snapcode: "Turn Override Off"

"ZZ" - "View-Zoom-Zoom In Region"

"ZX" - "View-Zoom-Zoom To Fit"

"ZC" - "View-Zoom-Previous Pan/Zoom"

"ZV" - "View-Zoom-Zoom Out (2x)"

"VV" - "View-Visibility/Graphics".

>> Tìm hiểu hệ thống video Tự Học Revit
https://www.youtube.com/channel/UCqvWg5eCNlE5IdCvxrKanGg
>>Cập nhật những thông tin mới và hữu ích tại Fanpage
https://www.facebook.com/revit.bim.vn
>>Trao đổi, hỗ trợ trực tuyến từ Revit Việt Nam:
>>Email với Revit Việt Nam : daotaorevit.edu@gmail.com

Ngoài việc chia sẻ các thủ thuật thường sử dụng trong Revit. Revit Việt Nam thường xuyên tặng các bạn đã và đang làm việc với Revit rất nhiều công trình, bộ thư viện giá trị. Các bạn hãy ghé thăm Fanpage Revit Việt Nam để nhận các phần quà vô cùng giá trị đó.

Bài viết khác